Historická fakta: Středověk

Kdy středověk začal a kdy skončil? Jaké bylo tehdejší rozložení společnosti? Na to se vám pokusíme odpovědět v tomto článku. 

Začátek středověku v roce 476 – zánik západořímské říše.

Konec buďto:

a) r. 1492 – objevení Ameriky

b) r. 1640 – anglická buržoazní revoluce

Společnost středověku:

1. panovník

2. šlechta

3. duchovenstvo

4. poddaní = rolníci, řemeslníci a obchodníci, platí panovníkovi daně a duchovenstvu desátky, šlechtě feudální dávky

Panovník

a) nejvyšší titul = císař (ze slova Caesar) – v čele Východořímské říše Francké

b) titul král (ze slova Karl – Karel Veliký – king)

c) níž stál kníže = titul panovníka Slovanů

 

Království nebo knížectví byl majetek panovníka. Mohl jej:

a) rozdělit synům

b) dát z něj věno dcerám

c) část půdy předat věrnému šlechtici – leníkovi

 

ŠLECHTA

Hierarchie šlechty:  

Panovník – vévoda – hrabě – baron – rytíř

Panovník dává (zpočátku propůjčuje) půdu s poddanými členovi vojenské družiny= léno = feudu. Z něj je leník nebo feudál. Leník dává panovníkovi vojenskou službu.

Leník je zavázán panovníkovi (nebo jinému lennímu pánovi) přísahou věrnosti. Leník může propůjčit část půdy a mít své leníky.

Rytíři jsou profesionální bojovníci.

 

Podmínky, aby se mladík stal rytířem:

a) musel mít koně a zbroj

b) věk 21 let

c) později i urozenost

d) kladné morální vlastnosti – odvaha v bitvě, věrnost atd.

 

Výchova budoucího rytíře:

– páže – je vychováván na sousedním hradě, svěřen k obsluze hradní paní

– panoš – je vychováván na sousedním hradě, svěřen hradnímu pánovi, pečuje o koně a zbraň, učí se bojovat

 

Duchovenstvo

V čele římskokatolické církve: papež (nástupce sv. Petra), papeže volí kardinálové. Arcibiskupové spravují arcidiecéze, biskupové spravují diecéze a aráři spravují farnosti (jsou dosazeni biskupem).

 

Církevní řády a kláštery

Člověk osamotě s bohem v přírodě byl nazýván jako poustevník.

Spojeni do skupin byli mniši, jeptišky určitého řádu = řehole.

Nejstarší západní řád: benediktini byl založen Benediktem z Nursie (6. st.)

Heslo: Ora et labora! = Modli se a pracuj

Slib chudoby, čistoty a poslušnosti: neměli vlastní majetek, žili v celibátu (bez manželství), poslušní vůči nadřízenému.

V čele ženského kláštera stála abatyše, v čele mužského kláštera stál opat.

Součásti kláštera

a) Místnost (skriptorium), kde se psaly a opisovaly knihy

b) Knihovna

c) Špitál

d) Při klášteře byly někdy i školy